Modernisering asbeststelsel

abo-voorbeeld-locatie

Modernisering asbeststelsel


Wat gaat er veranderen in het asbeststelsel?

In 2018 heeft toenmalig Staatssecretaris Tamara van Ark bekendgemaakt om het asbeststelsel te moderniseren. Hierbij is een pakket aan maatregelen aangekondigd die tot doel hebben om te komen tot een zorgvuldig asbestbeleid. De belangrijkste punten voor verbetering zijn: duidelijkheid over de rolverdeling tussen inventariseerder en saneerder, wetenschappelijke inzichten over asbestrisico’s en werkwijzen eenduidige en heldere regels waarbij ruimte is voor innovatie. Recent is het voorstel met de wijzigingen door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gepubliceerd. Dat heeft tot gevolg dat het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arboregeling wordt aangepast om het asbeststelsel te moderniseren.

Wat gaat er veranderen?
Rolverdeling inventariseerder en saneerder. Zowel de inventariseer als de saneerder heeft invloed op de risicoklassen. De inventariseerder bepaalt het type asbesttoepassing en de omstandigheden op locatie. De saneerder bepaalt welke werkwijze gehanteerd wordt bij de verwijdering en heeft daarmee invloed op de hoeveelheid vezels die vrijkomen en op de uiteindelijke risicoklasse.

Wetenschappelijke inzichten en werkwijzen
Asbesttoepassingen worden via Stoffen Manager Asbest Risico Techniek (SMA-rt) in risicoklassen ingedeeld. De SMA-rt wordt vervangen door SMART-ns (nieuwe stijl) die steeds de actuele stand weergeeft van de wetenschap, zoals vastgesteld door TNO. SMART-ns is niet verplicht om te gebruiken. Alternatieven om de risico’s te bepalen zijn bijvoorbeeld het uitvoeren van metingen of een gelijkwaardige methode te gebruiken. Wel moeten de werkelijke risico’s door een deskundige zijn getoetst.

Uitzondering op de inventarisatieplicht
Naast de uitzonderingen die er al waren op de inventarisatieplicht komen daar nu nog uitzonderingen bij die betrekking hebben op het gastransportnet en telecombuizen. In de nieuwe SMA-rt mogen meer toepassingen gesaneerd worden door niet gecertificeerde partijen.

Certificering
Afhankelijk van het type asbest toepassing (eerder risicoklasse) is er een certificatieplicht. Voor A toepassingen (lage concentraties asbestvezel) hoeft de asbestverwijderaar geen certificaat te hebben, maar wel voor hoge concentratie asbestvezels (B toepassingen). Werkzaamheden die geheel omsloten zijn door niet asbesthoudend materiaal en als geheel verwijderd kunnen worden zijn daarop een uitzondering.

Eenmaal gecategoriseerd, dan blijft dit gelden. Ook bij een aanpassing in de werkwijze, waardoor een sanering wijzigt van risicoklasse. De huidige risicoklasse 2a komt te vervallen. Certificering of niet, de wet geeft aan dat bij asbestverwijdering zowel de werkgever als de werknemer aantoonbaar deskundig moeten zijn. En altijd moeten voldoen aan de verwijderingseisen.

Heeft u vragen over dit bericht neem dan gerust contact met ons op.