Asbest- en Chroom VI onderzoek

Contacteer
ons

Peter Oppeneer

Senior consultant asbest
Peter.oppeneer@abo-group.eu

Frank Thienpont

Senior consultant asbest
Frank.thienpont@abo-group.eu

Asbest- en Chroom VI onderzoek

Een asbestinventarisatie is een onderzoek in een gebouw of object naar de aanwezigheid van asbest.

Het asbestonderzoek wordt uitgevoerd door een hiervoor opgeleide deskundige (DIA) werkzaam bij ABO-Milieuconsult BV en conform de eisen zoals deze zijn vastgelegd in het werkveldspecifieke certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering. Een asbestinventarisatie geeft duidelijkheid of asbest in een gebouw of object aanwezig is, om welke soorten asbest het gaat, op welke plaatsen de toepassingen zich bevinden en wat de staat van het materiaal is.

Wij van ABO-Milieuconsult BV streven ernaar om tijdens het onderzoek zo veel mogelijk destructieve handelingen te doen waardoor het rapport zo goed als mogelijk geschikt is voor aanvraag van een omgevingsvergunning/sloopmelding. Een asbestinventarisatie is altijd nodig wanneer u over wilt gaan tot sloop of renovatie van een gebouw dat is gebouwd voor 1994 of wanneer er meer dan 10 m3 sloopafval vrij komt.

Risicobeoordeling

Aan de hand van risicoklassen wordt bepaald aan welke eisen het asbestverwijderingsbedrijf moet voldoen. Tijdens de asbestinventarisatie wordt een risicobeoordeling uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken naar het potentiële risico voor de gebruikers van het gebouw. Op basis van deze informatie wordt beoordeeld of direct verwijderen wel of niet noodzakelijk is en of nader onderzoek nodig is.

Asbestinventarisatie

Een volledige asbestinventarisatie bestaat uit een deskresearch (historisch onderzoek), visuele inspectie (inclusief licht destructief onderzoek) van het volledige gebouw of object in combinatie met monstername van asbestverdachte materialen, beoordeling van de staat en omvang van toepassing, bepalen van het potentiële risico, het uitvoeren van laboratoriumanalyse van de materiaalmonsters en een allesomvattende rapportage.

Aanvullende asbestinventarisatie

Dit onderzoek is een aanvulling op de asbestinventarisatie. Hiermee worden ook de niet-zichtbare asbestverdachte toepassingen, door middel van zwaar destructief onderzoek op het moment dat sprake is van sloop of strippen, onderzocht. Hierbij gaat het vooral om toepassingen die bij het eerste onderzoek niet direct zichtbaar waren, zoals bv. in fundering of constructie van een gebouw. 

Chroom-VI onderzoek

Chroom-VI is een gevaarlijke stof die na blootstelling op termijn kan leiden tot ernstige gezondheidsschade in de vorm van kanker of een nadelig effect op de voortplanting. Dit wordt ook wel een CMR-stof (C = Carcinogeen, M = Mutageen en R = Reproductietoxisch) genoemd. Aan het werken met CMR-stoffen worden extra verplichtingen gesteld.

De belangrijkste toepassingen waar chroom-VI kan zijn aangebracht:

  • Voor het verchromen van metalen of kunststof oppervlakken;
  • In anticorrosiemiddelen voor metalen oppervlakken;
  • In houtconserveringsmiddelen (bijvoorbeeld in schuttingen en tuinhuisjes;
  • Productie van andere chroomverbindingen.

Indien u eigenaar bent van een chroom-VI verdacht gebouw of object en u bent voornemens om sloop, onderhoud of schilderwerkzaamheden uit te (laten) voeren, bent u verplicht om een inventarisatie uit te voeren naar de aanwezigheid van carcinogene (lees: kankerverwekkende) stoffen zoals onder andere chroom-VI.

Doel chroom-VI inventarisatie

Het doel van een chroom-VI inventarisatie betreft het inzichtelijk maken óf, waar en in welke hoeveelheid/mate er conserveringslagen aanwezig zijn, waarin chroom-VI is toegepast. Het onderzoeken/bemonsteren van de conserveringslagen kan door ABO-Milieuconsult BV worden uitgevoerd:

1. Middels carbacide testen (testkit, de zgn. wattenstaafjes methode)
Het uitvoeren van Carbacide testen (de zgn. wattenstaafjes methode). Indien de wattenstaafjes een intensieve paarse kleur weergeven, bevat het materiaal een hoog percentage chroom-VI. Indien het wattenstaafje niet paars wordt geeft dit geen 100% uitsluiting dat chroom-VI niet aanwezig is en worden aanvullend materiaalmonsters genomen.

2. Het nemen van materiaalmonsters en in een laboratorium laten onderzoeken.
De materiaalmonsters worden vervolgens naar een gecertificeerd en geaccrediteerd laboratorium gebracht voor analyse. De analyses van deze materiaalmonsters vergen veel tijd en zijn bovendien behoorlijk kostbaar. Tevens is er een substantiële hoeveel materiaal nodig, wat schade aan het materiaal veroorzaakt.

De omgang met chroom-VI is een expertise op zich. Anders dan bij asbest, kan er nog niet een risicoklasse met bijbehorende maatregelen aan een inventarisatie worden gekoppeld. Met andere woorden: het verwijderen van chroom-VI is maatwerk.

Gerelateerde referenties