Ecologie

Contacteer
ons

richard-abo2

Dennis Bijl

Team manager

Dennis.Bijl@abo-group.eu

Ecologie

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning of het opstellen van een bestemmingsplan dient over het algemeen een ecologisch onderzoek uitgevoerd te worden in het kader van de Wet natuurbescherming. Doel van een ecologisch onderzoek is de voorgenomen plannen te toetsen aan de huidige natuurwetgeving, de Wet natuurbescherming, zodat duidelijk wordt welke maatregelen moeten worden getroffen om overtreding van deze wet te voorkomen.

In eerste instantie wordt een quickscan uitgevoerd ter plaatse van de locatie. Tijdens de quickscan wordt bekeken of (mogelijk) beschermde soorten aanwezig (kunnen) zijn. Een quickscan kan jaarrond worden uitgevoerd.

Indien beschermde soorten aanwezig (kunnen) zijn, dient een nader onderzoek uitgevoerd te worden om te bepalen of aan te tonen, dan wel uitsluiten dat beschermde soorten aanwezig zijn. Onderzoek naar beschermde soorten is periode afhankelijk.

Mocht blijken dat de locatie een functie heeft voor een beschermde soort of soorten, dan is vaak een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming benodigd. Onderdeel hiervan betreft een activiteitenplan en een ecologisch werkprotocol.

ABO-Milieuconsult BV voert de volgende ecologische onderzoeken uit:

 • Quickscan Wet natuurbescherming
 • Nader onderzoek (vleermuis, vogels, amfibieën, reptielen, planten, vissen en overige soorten zoogdieren)
 • eDNA onderzoek
 • Ontheffingsaanvraag Wet natuurbescherming
 • Opstellen activiteitenplan
 • Opstellen ecologisch werkprotocol / gedragscode / mitigatieplan
 • Ecologische begeleiding
 • Opstellen plan Natuurinclusief bouwen
 • Opstellen plan gebiedsinrichting
 • Ecologische bermbeheer
 • Natuurlijke oevers

Alle onderzoeken worden conform de geldende richtlijnen uitgevoerd door een ervaren ecoloog.

Gerelateerde referenties

Woops! Niks gevonden.