Stikstofberekeningen middels AERIUS calculator

Stikstofberekeningen

Bij alle (bouw)projecten kan de gemeente of Provincie u verplicht stellen om bij de aanvraag van omgevingsplanactiviteit voor een bouwwerk een stikstofberekening aan te leveren. Hierin wordt vastgesteld  of de bouwprojecten negatieve effecten hebben op de omliggende Natura 2000 gebieden. ABO-Milieuconsult B.V. kan deze stikstofberekening voor u verzorgen.

Juridisch kader

In de Omgevingswet (ingegaan per 1 januari 2024) zijn de Europese habitatrichtlijn (1992) en de vogelrichtlijn (1979) opgenomen; in de habitatrichtlijn zijn de natuur-instandhoudingsdoelen voor Natura 2000 gebieden opgenomen. In deze doelen staat dat de natuur (inclusief biodiversiteit) niet mag verslechteren als gevolg van stikstofdepositie. Bij activiteiten, waarbij stikstof wordt uitgestoten, moet dus worden aangetoond dat er geen significant negatieve effecten plaatsvinden in de nabijgelegen Natura 2000 gebieden. Dit kan door middel van een stikstofberekening (voortoets) in de AERIUS calculator worden aangetoond.

Proces

Bij een bouwproject wordt de relevante stikstofemissie van de sloop-, aanleg- en de gebruiksfase in kaart gebracht en ingevoerd in de AERIUS calculator. De AERIUS calculator berekend door middel van rekenmodellen op welke habitattypen de depositie van de stikstofemissie plaatsvindt en hoeveel dit betreft. Op basis van de hoeveelheid depositie (in mol N/ha/jr), de kritische depositiewaarde en de habitattype op de locatie van de depositie kan bepaald worden of de impact van het project op nabijgelegen natura 2000 gebieden significant negatief is.

ABO-Milieuconsult B.V. kunt u begeleiden bij uw project op het gebied van stikstof, maar ook voor andere (omgevings)onderzoeken. Mocht u meer willen weten, neem contact met één van onze adviseurs op die u te woord kunnen staan.