Milieu- en bemalingsadvies

Contacteer
ons

richard-abo2

Richard van der Helm

General Business Unit Manager
Richard.vanderhelm@abo-group.eu

Karel de Lange

Senior consultant
Karel.delange@abo-group.eu

Milieu- en bemalingsadvies

Second opinion of Due diligence bij (ver)koop transacties:

Bij de overname van een andere organisatie, de overdracht van vastgoed of het uitwerken van nieuwe (infrastructuur)projecten dienen de mogelijke milieurisico’s in kaart te worden gebracht. Mogelijk zijn reeds bodemonderzoeken uitgevoerd. ABO-Milieuconsult BV kan zorgen voor een second opinion van de reeds uitgevoerde bodemonderzoeken, of kan een uitgebreide due diligence uitvoeren. Hierbij wordt gekeken naar de bodemgesteldheid en de risico’s op bodemverontreiniging. De geïdentificeerde risico’s worden vertaald in financiële consequenties welke behoren tot het project.

Bemalingsadvies:

Gaat u een nieuw woonhuis, bedrijfspand, kelder of kabels en leidingen aanleggen of renoveren? Dient hierbij tot onder het grondwaterniveau te worden gegraven? Dan is het belangrijk dat de bouwput of riool/kabelsleuf droog wordt gemaakt en gehouden, zodat u de werkzaamheden veilig en goed kunt uitvoeren.

Met een bemalingsadvies wordt inzicht verkregen in de benodigde bemalingsmethode, de hoeveelheid te onttrekken grondwater, de omgevingsbeïnvloeding van de bemaling en eventuele compenserende maatregelen om het risico op schade aan de omgeving te beperken.

Op basis van het bemalingsadvies kunnen de eventueel benodigde vergunningen worden aangevraagd voor het onttrekken en lozen van grondwater. Deze vergunningaanvragen kunt u, indien gewenst, ook aan ons toe vertrouwen.