Diensten

Bodem

ADVIES

 • Second opinion/ Due diligence
 • Risicoanalyses

BODEMONDERZOEK

 • Uitvoeren van (water)bodemonderzoek en grondwateronderzoek
 • Historisch onderzoek, verkennend- en nader bodemonderzoek
 • Verkennend- en nader asbestonderzoek
 • Cunetonderzoek conform CROW
 • Partijkeuringen (Besluit Bodemkwaliteit)
 • Afvalwaterbemonstering en analyse

SANERINGEN

 • Saneringsonderzoek, saneringsplan
 • Milieukundige begeleiding
 • Directievoering


ABO-Milieuconsult BV kan werkzaamheden verzorgen conform de volgende richtlijnen en protocollen:

 • Procescertificaat veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek
  (SIKB BRL 2000, protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018)
 • Certificaat Monsterneming Besluit Bodemkwaliteit
  (BRL SIKB 1000, protocollen 1001, 1002 en 1003)
 • Certificaat begeleiden van saneringswerkzaamheden
  (BRL SIKB 6000, protocollen 6001 en 6002)
 • Certificaat Mechanisch boren (BRL SIKB 2100, protocol 2101)

Asbestinventarisatie

Een asbestinventarisatie verstrekt de volgende informatie:

 • Waar, in welke materialen en in welke vorm er asbest aanwezig is.
 • Welke materialen een acuut risico vormen op asbestvezelverspreiding.
 • Welke maatregelen dienen te worden genomen om het risico te beheersen.
 • Risico evaluatie (bepaling risico aan mogelijk verhoogd asbestvezelgehalte).
 • Aanbevolen wijze van verwijdering.
 • Informatie aangaande asbest en richtlijnen inzake verwijdering.
 • Is tevens een belangrijke bron van informatie, brengt u op de hoogte van de te nemen acties, maakt u meer vertrouwd met de materie asbest en de risico’s inzake.
 • Het asbestinventariatierapport wordt in pdf vorm naar u gemaild.
 • Bij de inventarisatie vinden wel of geen destructieve handelingen plaats.

Visuele inspectie:

 • Hierbij worden geen destructieve handelingen verricht, zoals het openbreken van muren en plafonds e.d., om de aanwezigheid van asbest de onderzoeken.

Visuele en destructieve inspectie:

 • Hierbij worden wel destructieve handelingen gesteld, zoals het openbreken van muren en plafonds e.d., om de aanwezigheid van asbest te onderzoeken.

Milieu en- bemalingsadvies

RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEU

 • Duurzame ruimtelijke ontwikkeling (stedelijk, natuurlijk en agrarisch gebied)
 • Masterplannen en ruimtelijke onderbouwingen

ADVIES

 • Bemalingsadvies

Geotechniek

Voor geotechnische opdrachten werkt ABO-Milieuconsult BV nauw samen met Geomet.

Geotechniek is de core business. Steunend op ervaren ingenieurs en vakkennis gaan we geen uitdaging uit de weg. De werkzaamheden variëren van grondonderzoek tot complexe bouwputadviezen en van trillingsmetingen tot deskundigenonderzoek. Geomet verleent advies bij alles wat zich op bouwtechnisch vlak in en op de grond afspeelt.

De dienstverlening van Geomet omvat hoofdzakelijk de volgende elementen:

 • Geotechnische onderzoeken op land en water
 • Funderingsadviezen
 • Grondverbeteringen
 • Bouwputadviezen
 • Bemalingsadviezen
 • Zettingsprognoses
 • Stabiliteitsberekingen
 • Dijk- en wegaanleg
 • Plaxisberekeningen
 • Damwandadviezen
 • Renovatie funderingen
 • Trillingsprognoses en metingen (funderingscontrole)
 • Haalbaarheidsstudies
 • Funderingsinspecties
 • Second opinion
 • Deskundigonderzoek

FUNDERINGSCONTROLE

De afdeling funderingscontrole verleent diensten gericht op de controle van de kwaliteit van paalfunderingen. Ervaren heiopzichters houden gedurende de installatie van palen toezicht en adviseren de opdrachtgever / aannemer tijdens de werken. Desgewenst kan de kwaliteit van geïnstalleerde palen akoestisch gecontroleerd worden en kunnen trillingsmetingen, statische of (semi-)dynamische proefbelastingen worden uitgevoerd. De kwaliteitscontrole van alle activiteiten is in handen van eigen geotechnische adviseurs. Nadere informatie en aanvragen via funderingscontrole@geomet.nl.

SONDEERWAGENS

Voor de uitvoering van diverse sonderingen werkt Geomet nauw samen met zusterbedrijf Geosonda. Door het onderling vertrouwen en het gebruik van up-to-date materieel bent u als klant verzekerd van een stipte opvolging en kwalitatief uitgevoerde opdrachten.