Grote gevolgen (tijdelijk) handelingskader PFAS (en GenX)

Recent is bekend geworden dat in grote delen van de westerse wereld de bodem verhoogde gehalten aan perfluorverbindingen (PFAS) bevat. Deze verbindingen zijn chemische stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. PFAS-stoffen zijn door mensen gemaakt vanwege hun specifieke eigenschappen, zoals brandwerendheid en vuil- en waterafstotendheid. Al vele jaren worden deze stoffen toegepast in industriƫle processen en producten, zoals verf, blusschuim, pannen, kleding en cosmetica. Kenmerkend voor deze stoffen is dat ze persistent, mobiel en nauwelijks biologisch afbreekbaar zijn.

Tot op heden waren geen normen voor PFAS-stoffen vastgesteld, waardoor hergebruik van grond met deze stoffen werd belemmerd. Op 8 juli 2019 is door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een (tijdelijk) handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie opgesteld en aan de Tweede Kamer aangeboden. Het (tijdelijke) handelingskader biedt een landelijk kader voor de omgang met PFAS-houdende grond en baggerspecie.

In principe moet bij verdenking van de aanwezigheid van een stof altijd de kwaliteit van een toe te passen partij grond of baggerspecie worden onderzocht op deze stof. In heel Nederland zijn de bovengrond en de onderliggende geroerde bodem verdacht op het (diffuus) voorkomen van PFAS-stoffen. Op basis van het vooronderzoek kan hiervan gemotiveerd worden afgeweken als de betreffende bodemlaag of partij onverdacht is op het voorkomen van PFAS-stoffen, bijvoorbeeld in geval van diepere (dieper dan 1,0 m-mv) ongeroerde bodemlagen.

Vanwege de aanvullende eis voor het uitvoeren van analyse op PFAS-stoffen kunnen de kosten voor (water)bodemonderzoek en partijkeuringen hoger uitvallen. In sommige gevallen dient een (water)bodemonderzoek of partijkeuring zelfs opnieuw uitgevoerd te worden. Het tijdelijk handelingskader is ingegaan op 8 juli 2019. Voor eerder uitgevoerde (water)bodemonderzoeken of partijkeuringen geldt een overgangstermijn tot 1 oktober 2019, waarmee deze milieuhygiƫnische verklaringen nog gebruikt mogen worden om de betreffende partij grond of baggerspecie toe te passen zonder aanvullende analyse op PFAS-stoffen. Echter, grondverwerkingsbedrijven en grondbanken eisen vanaf heden analyseresultaten van PFAS-stoffen te ontvangen voordat deze grond, baggerspecie en/of fundatiemateriaal accepteren.

In situaties waarbij in de nabije toekomst verzet van grond, baggerspecie en fundatiemateriaal gaat plaatsvinden is het gewenst analyse op PFAS-stoffen mee te nemen in het analysepakket, omdat het niet meenemen van deze stofgroep betekent dat het onderzoek na 1 oktober 2019 mogelijk niet langer bruikbaar is en hierdoor eventuele hergebruiksmogelijkheden beperkt worden.

Heeft u vragen? Voor nadere informatie en persoonlijk advies over de bovengenoemde wijziging kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij ABO-Milieuconsult BV.

Back to overview