ABO-Group bundelt disciplines in Vlissingen

abo-werkplaats

Bodem

ABO-Group bundelt disciplines in Vlissingen

Ter plaatse van de voormalige chemische wasserij Edelweis aan de Paul Krugerstraat te Vlissingen is in de periode januari-februari 2018 door ABO-Milieuconsult B.V. een nader bodemonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van gemeente Vlissingen.

De historische bedrijfslocatie bestond uit een chemische wasserij en natwasserij waarbij Per en Tri werden gebruikt als reinigingsmiddel. Het gebruik van deze reinigingsmiddelen in de periode van 1960 tot 1985 heeft een bodemverontreiniging met VOCl tot gevolg gehad. In 2010 is de locatie voor het grootste gedeelte gesaneerd.
Vanwege civieltechnische beperkingen is destijds een restverontreiniging achtergebleven op een diepte van variërend van 2,5 tot 4 m-mv.

Uit de monitoringsresultaten (2017) is gebleken dat in het grondwater vermoedelijk nog twee verontreinigingskernen aanwezig zijn en dat er mogelijk verticale verspreiding van de VOCl-verontreiniging plaatsvindt. Het doel van het naderonderzoek was inzicht te krijgen in de actuele verontreinigingssituatie van het grondwater.
Om de verontreiniging in beeld te brengen zijn door ABO-Geosonda diepe MIP-sonderingen (Membrane Interface Probe ®) verricht. Deze metingen bestaan uit “real-time” detectie van vluchtige verontreinigingen d.m.v. FID, PI en XSD detectie. De MIP is daarbij tot de gewenst diepte van circa 12 meter gedrukt met behulp van de boorstelling Geoprobe7822DT.

Op basis van de resultaten van de MIP-sonderingen zijn enkele gerichte monsternames van de grond verricht en zijn diepe peilbuizen geplaatst teneinde de verticale begrenzing van de grondwaterverontreiniging te kunnen bevestigen. Op basis van de resultaten van de MIP-sonderingen en de gerichte monstername van grond en het grondwater is de actuele verontreinigingssituatie in beeld gebracht.

Het onderzoek is naar tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerd en dient als basis voor de te nemen vervolgstappen in het kader van de verdere herontwikkeling van het terrein.