Bodemsanering nieuwe rotonde Ritthem

Bodem

Bodemsanering nieuwe rotonde Ritthem

Ter hoogte van de aansluiting van de A58 en de N662 is door Provincie Zeeland in de periode van januari tot oktober 2022 een rotonde aangelegd. De nieuwe rotonde vormt de aansluiting van de A58 op de Ritthemsestraat en de Marie Curieweg te Ritthem.

In de voorbereidende fase van de realisatie van de rotonde zijn door ABO-Milieuconsult BV diverse bodemonderzoeken uitgevoerd naar de milieuhygiënische kwaliteit van de vrijkomende grond vanuit de bestaande bermen, de rijbaan en de fietspaden. Op basis van de onderzoeksresultaten bleek dat de bovengrond van de wegbermen binnen het projectgebied sterk verontreinigd was met PCB (polychloorbifenyl).

Aansluitend op de onderzoeken is door ABO-Milieuconsult BV een saneringsplan opgesteld. In het saneringsplan zijn twee saneringsvarianten uitgewerkt en tegen elkaar afgewogen.

Uiteindelijk is gekozen voor een saneringsvariant waarbij zoveel mogelijk verontreinigde grond binnen het project kan worden herschikt. Provincie Zeeland heeft ervoor gekozen om geen verontreinigde grond naar een verwerker te brengen, maar deze grond juist civieltechnisch en milieuhygiënisch verantwoord te hergebruiken binnen het project. De verontreinigde grond wordt “herschikt binnen het geval” en krijgt daarmee een nuttige toepassing. De regionale uitvoeringsdienst RUD Zeeland heeft namens Provincie Zeeland ingestemd met het saneringsplan en de saneringsaanpak.

In januari 2022 is conform de beschikking van de Provincie Zeeland gestart met het ontgraven van de sterk verontreinigde grond vanuit de bermen. De verontreinigde grond is binnen het projectgebied in een tijdelijk gronddepot geplaatst die was voorzien van een onder- en bovenafdichting.

Na het gereedmaken van de binnenring van de rotonde in september 2022 is in totaal 816 ton verontreinigde grond herschikt in deze binnenring. Daarbij is het pakket verontreinigde grond voorzien van een onder- en bovenafdichting, De verontreinigde grond is daarmee “ingepakt”. Vervolgens is de binnenring voorzien van een deklaag bestaande uit een halve meter schone grond.

De bodemsanering is uitgevoerd onder milieukundig toezicht en projectleiding van ABO-Milieuconsult BV en is verlopen volgens het opgestelde saneringsplan. De sterk verontreinigde grond heeft hiermee een nuttige toepassing gekregen.