Bodemsanering ten bate van de aanleg van de nieuwe fiets- en voetgangersbrug over het Aarkanaal te Alphen aan den Rijn

Bodem

Bodemsanering ten bate van de aanleg van de nieuwe fiets- en voetgangersbrug over het Aarkanaal te Alphen aan den Rijn

Aannemersbedrijf Van Boekel B&I gaat na de zomervakantie van dit jaar starten met de aanleg van de fietsbrug over het Aarkanaal.

In de voorbereidende fase is door ABO-Milieuconsult BV een nader bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de beide brughoofden naar de milieuhygiënische kwaliteit van de vrijkomende grond vanuit de bestaande bermen en het fietspad. Op basis van de onderzoeksresultaten bleek dat de grond binnen het projectgebied aan de westzijde sterk verontreinigd was met PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen).

Aansluitend op het onderzoek is door ABO-Milieuconsult BV een BUS-melding opgesteld. Uiteindelijk is gekozen voor een saneringsvariant met een ontgraving tot 1,0 m-mv en afdichting middels een duurzame isolatielaag.

In maart 2023 is conform de beschikking van de Omgevingsdienst Midden-Holland gestart met het ontgraven van de sterk verontreinigde grond vanuit de bermen. De verontreinigde grond is afgevoerd waarna een saneringsdoek is aangebracht. De kabels en leidingen in de berm zijn vrij gegraven en in een schoon zandbed geplaatst, waardoor werkzaamheden aan de kabels en leidingen in de toekomst in schoon zand kunnen plaatsvinden.

Na het nemen van grondmonsters is er aan de noordzijde een WADI (Water Afvoer Drainage en Infiltratie) gegraven. Een wadi bergt regenwater en zuivert het, waarna het water infiltreert in de ondergrond. Zo helpt de wadi tegen wateroverlast en droogte. Uiterlijk in april 2024 wordt de nieuwe oeververbinding in gebruik genomen.

De bodemsanering is onder milieukundig toezicht en projectleiding van ABO-Milieuconsult BV. uitgevoerd