Dammenonderzoek

In de periode 2015-2017 heeft ABO-Milieuconsult BV naar tevredenheid van de Provincie Zeeland diverse dammen (visueel) onderzocht bij natuurontwikkelingsgebieden in de Provincie Zeeland.

Dit betroffen onderstaande expertisegebieden:

–       Asbestherkenning;
–       Sleuvenonderzoek;
–       Beschrijving laagopbouw en bodemvreemde materialen;
–       In-situ civieltechnische keuring.

In het kader van herontwikkelingsprojecten van natuurgebieden, worden oude landbouw toegangsdammen verwijderd. Voorafgaande aan de werkzaamheden zijn de dammen door een veldmedewerker van ABO-Milieuconsult BV te Goes visueel beoordeeld. Daarbij wordt eventueel aangetroffen bodemvreemd materiaal beschreven (o.a. asbest, asfalt, afval, puin en beton). Dit om na te gaan uit welk materiaal de dam is opgebouwd en om de hergebruiksmogelijkheden danwel afvoer naar erkende verwerkers aan te geven. De gegevens zijn verwerkt in overzichtelijke rapportages met boorstaten en foto’s en gebruikt voor het opstellen van de opruimingsbestekken.

Met behulp van een kraan zijn per dam proefsleuven gegraven evenwijdig aan de duiker tot de ongeroerde laag. Als handvat is gebruik gemaakt van de Beleidsnotitie Dammen en Dempingen en de Nota Opnieuw toepassen van dammenmateriaal (Waterschap Scheldestromen).

Tevens is in de voorbereidingsfase van een bestek door ABO-Milieuconsult BV te Goes een civieltechnische keuring uitgevoerd. Doel was om de toepasbaarheid van het vrijkomende zand te bepalen voor “zand in zandbed” en “ophoogzand“ conform de RAW.


 

Back to overview