Geohydrologische studies

In het kader van verbreding van de N62 (Tractaatweg gedeelte Terneuzen naar de Belgische grens) dienen meerdere aanpassingen aan het huidige kabel- en leidingentracé uitgevoerd te worden. ABO Milieuconsult BV heeft hiertoe de benodigde geohydrologische studies uitgevoerd. In het studie zijn onderstaande aandachtspunten uitgewerkt:

  • Grondwateronttrekkingsberekeningen (zowel horizontaal als verticaal);
  • Bepalen k-waarde volgens de boorgatmethode;
  • Bemalingsadvies (vergunning in kader van de Waterwet onderbouwend) met een advies over het type bemaling per locatie (werkput), het aantal lozingspunten en de te nemen maatregelen;
  • Beïnvloedings-berekeningen op de omgeving en op het gebied van archeologie, inclusief een nulmeting;
  • Risicoanalyse met beheersmaatregelen n.a.v. de beïnvloedingsberekening

Back to overview