Met ABO-Milieuconsult BV neem je de juiste afslag.

ritthem-viaduct

Bodem

Met ABO-Milieuconsult BV neem je de juiste afslag.

Ter hoogte van de aansluiting van de N662 op de A58 zal door Provincie Zeeland in 2021 een rotonde worden gerealiseerd.

In voorbereiding op de realisatie van deze nieuwe rotonde zijn in de periode juni  – november 2020 door ABO-Milieuconsult BV diverse bodem- en verhardingsonderzoeken uitgevoerd in opdracht van Provincie Zeeland.

Het doel van de bodem- en verhardingsonderzoeken is inzicht te krijgen in de actuele kwaliteit van de grond, het grondwater en de in het verleden toegepaste verhardingen van de bestaande wegen en bermen.

De onderzoeken zijn uitgevoerd in twee fasen:

Het onderzoek tijdens de eerste fase bestond uit een verkennend (water)bodemonderzoek, een asfaltonderzoek en een asbestonderzoek. Op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek is in een tweede fase een nader bodemonderzoek uitgevoerd. Middels het verrichten van een nader bodemonderzoek zijn de tijdens fase 1 aangetoonde verontreinigingen nader onderzocht.

Aansluitend op de onderzoeken is door ABO-Milieuconsult BV een saneringsplan opgesteld. In het saneringsplan zijn twee saneringsvarianten uitgewerkt en tegen elkaar afgewogen. Uiteindelijk is gekozen voor een saneringsvariant waarbij zoveel mogelijk verontreinigde grond binnen het project kan worden herschikt. Provincie Zeeland kiest er zo voor om geen verontreinigde grond naar een verwerker te brengen, maar deze grond juist civieltechnisch en milieuhygiënisch verantwoord te hergebruiken binnen het project.