Waterdunen

abo-waterdunen

Bodem

Waterdunen

In 2012 is begonnen met de aanleg van Waterdunen: een groot natuur- en recreatiegebied aan de kust van Zeeuws-Vlaanderen met een prachtig uitzicht op de Westerschelde. Waterdunen is een combinatie van binnendijkse zoute natuur en versterkte kust met een innovatieve getijdenduiker. Dat maakt het gebied uniek. In Waterdunen wordt gewerkt aan een (verblijfs)recreatielandschap met bijzondere flora en fauna in de omgeving. Een vierde component is toegevoegd in 2015: Het Kustlaboratorium voor binnendijkse zilte aquacultuur en sinds september 2019 is er gedempt eb en vloed in het gebied.

Tijdens de omvorming van het oorspronkelijke agrarische landschap tot natuur- en recreatiegebied heeft veel grondverzet plaatsgevonden. Zo zijn geulen gegraven, eilanden aangelegd, bestaande infrastructuur (zoals wegen, leidingen en sloten) verwijderd, bruggen gebouwd en worden toegangspaden aangelegd. De wandelpaden (verharde en onverharde delen) in het gebied en de fietspaden langs het gebied Waterdunen versterken het recreatief gebruik van het gebied. Bewoners van aanliggende wijken en toeristen, kunnen eind 2021, als alle werkzaamheden klaar zijn, het gebied bezoeken waarbij natuurbeleving centraal staat. Daarbij is het ook mogelijk informatie te krijgen over het Kustlaboratorium met zijn zilte teelten.

Bij de inrichting van het landschap is in de kuststrook Noordzeezand aangebracht op de verhogingen van de opgebrachte gebiedseigen grond (klei- en sterk kleiige zand). Deze grond kwam vrij bij het graven van de kreken.

ABO-Milieuconsult BV heeft in opdracht van Provincie Zeeland diverse bodemonderzoeken uitgevoerd. Na een eerste terreinverkenning is samen met de opdrachtgever een gedegen onderzoeksstrategie uitgewerkt. Middels handmatige boringen is de bodem-milieukwaliteit van het gebied in kaart gebracht, waaronder ook onderzoek naar PFAS.

Ook heeft ABO-Milieuconsult BV een onderzoek uitgevoerd ter plaatse van het toekomstige verharde wandelpad. ABO-Milieuconsult BV heeft hier een cunet-onderzoek uitgevoerd, waarbij de bovengrond milieu hygiënisch is onderzocht inclusief PFAS onderzoek. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek zijn de veiligheidsklassen bepaald, welke door de aannemer gebruikt gaan worden bij de graafwerkzaamheden.

Bovenstaande ABO projecten zijn binnen budget en tijdsplanning gerealiseerd. De resultaten zijn in goede samenwerking tot stand gekomen en volledig geaccepteerd door opdrachtgever, bevoegde instanties en betrokkenen.