Voormalige stortplaats Kanaalpolder

kanaalpolder-stort

Bodem

Voormalige stortplaats Kanaalpolder

Ten noorden van het dorp Philippine in Zeeuws-Vlaanderen ligt de voormalige stortplaats Kanaalpolder. Van 1967 tot 1977 is hier in een laag gelegen weiland huisafval, bouwafval en chemisch afval over een oppervlakte van 5 hectare gestort. Door het ontbreken van een boven- en onderafdichting van het stortlichaam zijn voornamelijk vluchtige aromaten en gechloreerde chloorkoolwaterstoffen verspreid. De invloed van de stortplaats is tot enkele honderden meters stroomafwaarts meetbaar.

De voormalige stortplaats wordt gesaneerd middels het aanbrengen van een afdeklaag, bestaande uit grond welke voldoet aan diverse bodemkwaliteitsklasses.

Het grondwater wordt gesaneerd door de concentraties met verontreinigingen terug te brengen tot een niveau waarbij er verder op natuurlijke wijze afbraak zal optreden.

Dit gebeurt met meerdere innovatieve methodes.

ABO-Milieuconsult B.V. verzorgt de begeleiding voor de opdrachtgever de Provincie Zeeland.

  • Openbare aanbesteding realisatie afdeklaag middels een door ABO-Milieuconsult B.V. opgesteld RAW-bestek;
  • Europese openbare aanbesteding o.b.v design & construct, t.b.v. de grondwatersanering;
  • Directievoering U.A.V.
  • Milieukundig toezicht
  • Monitoring middels plaatsing en bemonstering van peilbuizen tot maximaal 25 meter onder maaiveld.
  • Lid van de projectgroep om te komen tot een aanvaardbare saneringsmethode.

Afdekken

Het afdekken van de stortplaats valt uiteen in 4 delen:

  • profileren en uitvullen van stortmateriaal
  • aanvullen grote sparingen met klasse Industrie-grond
  • aanbrengen signaallaag van zand (0,1 m)
  • aanbrengen van schone grond (1,0 m)

Tijdens het afdekken wordt ook een gasonttrekkingssysteem aangebracht (drains+put).

Metingen met MIP

Onderdelen van de metingen van het grondwater om de gehele verontreinigingssituatie in kaart te brengen, zijn uitgevoerd d.m.v. MIP sonderingen (Membrane Interface Probe ®). Deze metingen bestaan uit “real-time” detectie en waardebepaling van vluchtige verontreinigingen d.m.v. FID, PID en XSD detectie. Deze metingen worden uitgevoerd door een zusterbedrijf van ABO-Milieuconsult B.V. (Geosonda Environment N.V.).

Grondwatersanering

De grondwatersanering zal met verschillende in-situ technieken worden aangepakt. Er wordt gestart met het verwijderen van massa/bronnen d.m.v. chemische oxidatie. Vervolgens wordt de VOCL verontreiniging aangepakt met chemisch reductieve maatregelen en biologische aerobe maatregelen worden ingezet tegen de verontreiniging met vluchtige aromaten.